Doprava zadarmo
Nakúp nad 40 eur a získaj dopravu zadarmo
Vrátenie tovaru
Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní
Expresné doručenie
Doručujeme do dvoch pracovných dní

Reklamácie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
  2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku OP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku OP.
  3. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
    (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

o    Komu ELESION, s.r.o., Nevädzova 6E, 821 01 Bratislava

o   Adresa vráteného tovaru :Stará Vajnorská 17/a , Bratislava 83104 

o   Telefónne číslo :  0911889996

o    Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

o    Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

o Dôvod vrátenia/výmeny tovaru (*) ..............

o    Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

o    Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

o    Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

o    Dátum ..............
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

  1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
  2. Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru, pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmí na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkan predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.
Tunak